ឧបករណ៍របស់យើង

ម៉ាស៊ីនផលិតទំនើបរបស់យើងរួមមានឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យលេខម៉ាស៊ីនខួងម៉ាស៊ីនចាក់ថ្នាំម៉ាស៊ីនបញ្ចូលម្ជុលស្វ័យប្រវត្តិ។ ល។